Общи условия за ползване на reya.bg

I. ПРЕДМЕT

Чл. 1. (1) Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Рея Интернешънъл ООД, ЕИК: 121260803, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Петко Каравелов 36, ет. 1, и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта https://reya.bg (наричан за краткост „Сайта“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно Рея Интернешънъл ООД:

Наименование: Рея Интернешънъл ООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Петко Каравелов 36, ет. 1
Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Петко Каравелов 36, ет. 1
E-mail: info@reya.bg, Tелефон: +359 2 851 51 51

(2) Надзорни органи:

(2.1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2
Тел.: (02) 940 20 46
Факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg

(2.2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: (02) 980 25 24
Факс: (02) 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: https://kzp.bg

Чл. 3. Сайтът на Рея Интернешънъл предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на Рея Интернешънъл, както и достъп до оферти за продажба или наем на недвижими имоти, и имоти срещу обезщетение на цени, които са достъпни на сайта https://www.reya.bg. Офертите са предоставени от продавачи, наемодатели, строителни предприемачи, инвеститори и други лица.

Чл. 4. При оглед на някоя от тези оферти със съдействието на Агенцията, Потребителят се задължава да подпише протокол за оглед, както и да сключи договор за посредничество с Рея Интернешънъл ООД при покупка/наем/обезщетение на имот, предоставен от Агенцията на този уеб сайт или чрез други рекламни канали.

Чл. 5. Информацията съгласно чл. 3. от настоящите Данни за титуляра на сайта, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващосе лице, е с цел осъществяване на посредничество срещу комисионно възнаграждение от Рея Интернешънъл ООД при покупка/наемане/обезщетение на имот от Потребителя.

Чл. 6. Сайтът на Рея Интернешънъл предоставя на Посетителите информация относно дейността и услугите на Рея Интернешънъл, както и достъп до публикуваните оферти, новини и публикации.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта, са изключителна интелектуална собственост на Рея Интернешънъл и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Обектите на интелектуална собственост на Рея Интернешънъл не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Рея Интернешънъл.

(2) Изображенията в Сайта на Рея Интернешънъл и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Рея Интернешънъл не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Рея Интернешънъл.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Рея Интернешънъл, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Рея Интернешънъл не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, офертите или изображенията, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Рея Интернешънъл върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Рея Интернешънъл предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта му в Интернет.

(2) Рея Интернешънъл не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

(3) Съгласието за обработка на личните данни на Посетителите се предоставя изрично за точно определени случаи, цели и за точно определени категории данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Рея Интернешънъл по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Рея Интернешънъл.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Рея Интернешънъл предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати, както и достоверността или актуалността на информацията във всеки един момент.

(2) Рея Интернешънъл не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Рея Интернешънъл не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Рея Интернешънъл при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на сайта считано от 05.12.2018 г.